Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Grębałowska 23/25
Warszawa

Wymagania

Obowiązkowe

Doświadczenie na podobnym stanowisku:
3+
Znajomość oprogramowania:
Norma
Inne wymagania :
Wymagane dokumenty i oświadczenia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy: kopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu nie starszy niż 1 miesiąc, zawierający okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej ( o których mowa w wymaganiach niezbędnych) pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)* pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy * pisemne oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii* kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.530) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego * druk do pobrania na stronie: www.zgn-bielany.waw.pl (zakładka BIP - praca)

Zakres zadań

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi umowami wraz z odbiorem robót i usług w specjalności elektrycznej
wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym;
ocena techniczna budynków i terenów wraz z infrastrukturą,
opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych; przygotowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, napraw i usuwania awarii;
sporządzanie protokołów typowania robót remontowych, wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo-płacowej;
typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano-elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących;
udział w komisjach technicznych, przetargowych, wizjach w lokalach; przygotowywanie protokołów oceny stanu technicznego przejmowanych lokali, budynków, terenów;
sporządzanie wycen dokumentacji technicznych;
sporządzanie protokołów szkód, opinii, odpowiedzi na wystąpienia lokatorów, itp;
ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich;
przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej;
umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem;
przygotowywanie porozumień remontowych dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym opiniowanie przebudów i remontów zgłaszanych przez najemców.

Oferujemy

dodatek za staż pracy
dodatek funkcujny
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP)
tzw. trzynastka

O firmie

Praca w budynku ZGN Bielany. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety nie przystosowane dla pracowników niepełnosprawnych. W pomieszczeniu pracy wąskie przejścia, dojścia. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą interesantów bezpośrednią i telefoniczną, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie (kontrole terenów, przeglądy lokali).

Warszawa
rozpoczęcie pracy od zaraz
Data dodania: 20.11.2023
ID: 9006e2de

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawa, Grębałowska 23/25. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w CV w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez okres trwania powyższej rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty jej zakończenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Okres trwania rekrutacji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku przesłania CV poza okresem trwania rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia jego otrzymania.