Privacy Policy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Inzynio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Leśna 23 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000954814, NIP: 7773385603, REGON: 521257170, adres e-mail: biuro@inzynio.pl działając jako właściciel serwisu internetowego pod domeną internetową www.inzynio.pl, www.inzynio.com, www.inzynio.de, www.inzynio.io (dalej: „Inzynio” lub „Administrator”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom serwisu ochrony ich prywatności.
 2. Administrator zbiera tylko dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) niezbędne do realizacji usług związanych z prowadzeniem serwisu internetowego Inzynio i wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Użytkownika serwisu.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są z poszanowaniem praw osoby, których dane są przetwarzane (dalej: „Użytkownik”).
 4. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasady ograniczenia celu przetwarzania, zasady minimalizacji danych, zasady prawidłowości danych, zasady ograniczenia przechowywania danych, zasady integralności i poufności, zasady rozliczalności.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Inzynio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Leśna 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000954814, NIP: 7773385603, REGON: 521257170 (dalej: „Administrator”).
 3. Administrator gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i oświadcza, iż posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwiają zapobieganie incydentom bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienie prywatności Użytkowników.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu realizacji usług Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, informacje o wykształceniu oraz informacje dotyczące przebiegu kariery zawodowej.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o następujące podstawy przetwarzania:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora w niezbędnym zakresie: 
  1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, podatkowe lub prawnicze, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora
  2. operatorom systemów płatności elektronicznej;
  3. podmiotom realizującym na zlecenie Administratora usługi marketingowe i usługi personalizacji kontaktów z Użytkownikiem.
 4. Do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Administratora. Osoba upoważniona dysponuje indywidualnym hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Administratorowi oraz osobie upoważnionej. Hasła podlegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Administratora. Listy haseł są przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Administrator.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania.
 2. Prawa, o których mowa w pkt 1 realizuje się poprzez zgłoszenie żądania drogą elektroniczną na adres biuro@inzynio.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej Danych Osobowych ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza jej prawa.

V. Kontakt z użytkownikiem

 1. Administrator może się komunikować z Użytkownikiem za  powiadomień, wiadomości e-mail lub pisemnie. Komunikacja może w szczególności dotyczyć powiadomień o dokonywanych czynnościach, weryfikacji poprawności danych.
 2. Użytkownik może komunikować się z Administratorem korzystając z danych wskazanych w pkt. I.1 lub za pośrednictwem innych środków komunikacji udostępnionych przez administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom serwisu bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie przetwarzania ich Danych Osobowych, w szczególności informuje Użytkowników o wszelkich zmianach tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie serwisu Inzynio aktualnego brzmienia polityki prywatności. Ponadto, Administrator zapewnia Użytkownikom bieżące wsparcie udzielając informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności po zmianach będzie dostępny na stronie głównej serwisu w zakładce „polityka prywatności i cookies”. O planowanej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników posiadających profil w serwisie drogą indywidualnego zawiadomienia pocztą elektroniczną, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapewniając możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian. Każda zmiana polityki prywatności będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności i cookies” na stronie głównej serwisu.
 3. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.05.2022.