Terms of Use

We're currently working on the English version of the Terms of Use.

I. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY - dzień inny niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w serwisie internetowym Inzynio umożliwiający utworzenie Profilu.
 3. INZYNIO – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.inzynio.com, www.inzynio.pl, www.inzynio.de, www.inzynio.io prowadzony przez Usługodawcę.
 4. KANDYDAT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która aplikuje na oferty pracy zamieszczone w serwisie Inzynio.
 5. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. PARAMETRY TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie przez Usługobiorcę jest niezbędne do korzystania z serwisu Inzynio oraz wszelkich jego funkcjonalności, w tym do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 7. PRACODAWCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę, jak również podmiot działający z upoważnienia i w imieniu Pracodawcy.
 8. PROFIL - indywidualne konto Usługobiorcy zakładane  podczas rejestracji.
 9. REGULAMIN – niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania z serwisu Inzynio.
 10. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 11. OFERTA PRACY - ogłoszenie o pracy zawierające informacje o wymaganiach na dane stanowisko, zakresie zadań, miejscu pracy, nazwie Pracodawcy, logo Pracodawcy.
 12. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG – umowa o wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 13. USŁUGODAWCA – Inzynio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Leśna 23 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000954814, NIP: 7773385603, REGON: 521257170
 14. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 15. STRONY – Usługodawca i Usługobiorca łącznie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.inzynio.plwww.inzynio.comwww.inzynio.de, www.inzynio.io  w ramach prowadzonej przez Usługodawcę działalności oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron.
 2. Właścicielem serwisu Inzynio jest Usługodawca. Usługobiorcy mogą skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu adresu e-mail: biuro@inzynio.pl
 3. Usługobiorcy serwisu Inzynio zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z serwisu Inzynio w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także treści obraźliwych, wulgarnych lub mogących naruszyć chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługodawca prowadzi serwis internetowy Inzynio zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami RODO.
 5. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w serwisie Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu dostarczone przed zawarciem umowy.
 6. Do korzystania z serwisu Inzynio Usługobiorca musi spełnić następuje Parametry Techniczne:
  a) posiadać dostęp do sieci Internet
  b) posiadać przeglądarkę www: Chrome, Firefox, Edge, Safari w najbardziej aktualnej wersji.

III. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Usługodawcę w stosunku do Pracodawców jest umożliwienie korzystania z serwisu Inzynio w celu:
  1. publikowania ofert pracy,
  2. nawiązania kontaktu z Kandydatami,
  3. rejestracji w serwisie oraz prowadzenia profilu Pracodawcy,
  4. publikowania artykułów oraz materiałów audiowizualnych,
  5. publikowania treści informacyjnych dotyczących działalności Pracodawcy,
  6. przeprowadzania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych do treści umieszczonych przez Pracodawców w serwisie,
  7. łączenia z firmami oferującymi szkolenia i kursy dla inżynierów,
  8. zapisania się na Newsletter,
  9. rejestracji oraz tworzenia profilu Pracodawcy.
 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Usługodawcę w stosunku do Kandydatów jest umożliwienie korzystania z serwisu Inzynio w celu:
  1. aplikowania na zamieszczone w serwisie Oferty Pracy,
  2. korzystania z funkcjonalności serwisu Inzynio, w szczególności z wyszukiwarki,
  3. zapisania się na Newsletter,
  4. rejestracji oraz prowadzenia profilu Kandydata,
  5. korzystania z treści serwisu oraz przeglądania profili firm,
  6. wyszukiwania oraz zakupu kursów oraz szkoleń dla inżynierów.

IV. DODAWANIE OFERT PRACY

 1. Ofertę Pracy dodaje Pracodawca.
 2. Dodanie Oferty Pracy w serwisie Inzynio następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu.
 3. Oferta Pracy może być przygotowana w języku polskim, języku angielskim lub innym języku dostępnym do wyboru na stronie serwisu Inzynio.
 4. Pracodawca obowiązany jest do publikowania Ofert Pracy oraz wszystkich powiązanych z nimi informacji w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, Pracodawca zapewnia prawdziwość informacji zawartych w opublikowanych przez niego Ofertach Pracy i zobowiązuje się publikować oferty oparte na legalnej formie zatrudnienia.
 5. Opublikowanie Oferty Pracy w serwisie Inzynio następuje niezwłocznie po sprawdzeniu jej wiarygodności przez Usługodawcę.
 6. Okres publikacji Oferty Pracy w serwisie Inzynio trwa 30 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy poprzez wybranie opcji aktywacji oferty przez Pracodawcę po zakończeniu okresu publikacji.
 7. O ile wprost nie zastrzeżono inaczej usługi świadczone są bezpłatne.
 8. W przypadku, gdy Pracodawca skorzysta z płatnej formy publikacji Oferty Pracy, otrzyma fakturę w formie PDF przesłaną na podany w serwisie indywidualny adres poczty elektronicznej niezwłocznie po dokonaniu płatności.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Pracodawcę w Ofercie Pracy.
 10. Oferty Pracy mogą być publikowane w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i angielskim. Pracodawca może udostępniać otrzymane aplikacje na dane stanowisko zgodnie z funkcjonalnościami serwisu, w szczególności innym Pracodawcom, którym przekaże link do podglądu aplikacji, które spłynęły do systemu.
 11. Pracodawca oświadcza, że:
  1. ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
  2. Dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ofercie.
 12. Pracodawca wyraża zgodę na publikowanie Ofert Pracy oraz informacji o Ofertach Pracy w innych serwisach internetowych, mediach społecznościowych a także innych mediach, w szczególności takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz banery i billboardy. Zgoda obejmuje w szczególności zgodę na publikowanie danych Pracodawcy udostępnionych w serwisie Inzynio.
 13. Pracodawca może zastrzec, że aplikowanie na Ofertę Pracy odbywać się będzie za pośrednictwem zewnętrznego formularza.
 14. Dopuszcza się dodanie przez Inzynio oferty pracy, pod warunkiem zatwierdzenia projektu oferty przez Pracodawcę. W takim wypadku Inzynio doda propozycję oferty, a następnie prześle ją do Pracodawcy w celu akceptacji. Akceptacja oferty wymaga zaakceptowania Regulaminu. Brak akceptacji w ciągu 14 dni od jej wysłania uznawany będzie za odmowę akceptacji.
   

V. USUWANIE I ZMIANY OFERTY

 1. Pracodawca może w każdej chwili usunąć dodaną przez siebie Ofertę Pracy poprzez zalogowanie się do serwisu i wybranie opcji usunięcia ogłoszenia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia oferty na adres: biuro@inzynio.pl
 2. Pracodawca może edytować Oferty Pracy w każdym czasie.
 3. Zakazane jest składanie pozornych oferty pracy.
 4. Usługodawca usuwa Oferty Pracy, których treści są niezgodne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także Oferty zawierające treści obraźliwe lub mogące naruszyć chronione prawem dobra osobiste osób trzecich. Wiadomość o przyczynie usunięcia oferty Usługodawca przesyła Pracodawcy, który ofertę dodał, niezwłocznie po usunięciu.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do edycji Oferty Pracy, w szczególności jeżeli Oferta Pracy zawierałaby informacje nieprawdziwe, mylące, obraźliwe, naruszające czyjeś dobra osobiste lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie treści Oferty Pracy oraz zakresie tych zmian.

 

VI. APLIKOWANIE

 1. Kandydat może zaaplikować na wybraną Ofertę Pracy poprzez wybranie przycisku Aplikuj na stronie oferty, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności.
 2. Kandydat zobowiązany jest podać w aplikacji prawdziwe i kompletne dane, zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Kandydata.
 4. W przypadku zastrzeżenia przez Pracodawcę, że aplikowanie będzie odbywać się za pomocą zewnętrznego formularza Kandydat po kliknięciu Aplikuj zostanie przekierowany do formularza wskazanego przez Pracodawcę.

VII. NEWSLETTER

 1. W przypadku  uruchomienia usługi Newslettera Usługobiorcy mogą korzystać z tej usługi poprzez podanie adresu e-mail oraz zaznaczenie pola wyboru w zakładce Newsletter umieszczonej w stopce serwisu. Do usługi Newslettera można zapisać się również poprzez zaznaczenie pola wyboru w podczas zakładania Profilu. Korzystanie z usługi Newslettera jest swobodną i dobrowolną decyzją Usługobiorcy. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania Newslettera.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymania Newslettera poprzez wybranie przycisku Zrezygnuj z subskrypcji dostępnego w stopce każdej wiadomości e-mail przesłanej w formie Newslettera przez Usługodawcę, a także poprzez wybranie przycisku Zrezygnuj z subskrypcji dostępnego w zakładce Newsletter znajdującej się na stronie głównej serwisu Inzynio.

VIII. REKLAMACJE

 1. Usługobiorcom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w odniesieniu do usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@inzynio.pl
 2. W reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest podać swoje dane teleadresowe w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawić swoje żądanie.
 3. W razie potrzeby, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji o informacje bądź dokumentację niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Usługobiorca w terminie 3 dni roboczych uzupełni reklamację o wskazane braki. Nieuzupełnioną w terminie reklamację Usługodawca rozpatrzy w oparciu o fakty i dokumenty przedstawione w reklamacji.
 4. Usługodawca rozpoznaje kompletną reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O podjętej decyzji Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług polegających na korzystaniu z serwisu Inzynio może być rozwiązana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie za powiadomieniem drugiej strony.
 2. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Profilu Usługobiorcy wraz z jego danymi osobowymi z treści serwisu Inzynio dostępnych pozostałym Usługobiorcom.
 3. Usługodawca ma prawo usunąć bez uprzedniego powiadomienia Profil Usługobiorcy w przypadku:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia wiarygodnych informacji, że dane dotyczące Oferty Pracy opublikowanej przez Pracodawcę są nieprawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich,
  3. powzięcia wiarygodnych informacji, że dane wprowadzone przez Usługobiorcę do swojego Profilu są nieprawdziwe lub naruszają prawa osób trzecich.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę z Usługodawcą przez zamknięcie swojego Profilu z poziomu serwisu i zaprzestanie korzystania z usług serwisu Inzynio. Zamknięcie profilu może zostać dokonane także poprzez przesłanie żądania zamknięcia Profilu w drodze wiadomości e-mail na adres Usługodawcy: biuro@inzynio.pl.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, obejmującej prawo do sublicencjonowania, niewyłącznej licencji na czas realizacji usług wskazanych w niniejszym Regulaminie na używanie jego nazw handlowych (nazwy firmy), znaków graficznych i słownych przekazanych do publikacji w serwisie Inzynio w ramach umowy świadczenia usług z Usługodawcą oraz w celu podejmowania działań promocyjnych Oferty Pracy Pracodawcy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z ust. IV pkt. 12 Regulaminu na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w ramach serwisu Inzynio. Licencja ta wygasa w przypadku usunięcia przez Pracodawcę przedmiotu objętego licencją z serwisu Inzynio lub usunięcia Profilu Pracodawcy.
 2. Treści i informacje dostarczane lub udostępniane przez Usługobiorcę w serwisie Inzynio są jego własnością. W odniesieniu do treści objętych prawem własności intelektualnej Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, obejmującej prawo do sublicencjonowania, niewyłącznej licencji na czas realizacji usług wskazanych w niniejszym Regulaminie zezwalającej na korzystanie z tych treści na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie oraz publiczne udostępnianie w ramach serwisu Inzynio. Licencja ta wygasa w przypadku usunięcia przez Usługobiorcę z serwisu Inzynio treści objętej licencją lub usunięcia Profilu Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące świadczonych usług, w tym własność znaków towarowych i logo używanych w związku ze świadczonymi usługami.

XI. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte zostały w zbiorze zasad o nazwie Polityka prywatności i Polityka cookies dostępnym na stronie serwisu Inzynio. Postanowienia Regulaminu wykonywane są z poszanowaniem zasad zawartych w ww. polityce prywatności i polityce Cookies.
 2. Stosownie do art. 28 RODO, Pracodawca z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług przez Usługodawcę, jako administrator danych osobowych powierza Inzynio przetwarzanie danych Kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę wraz z CV za pośrednictwem udostępnionego formularza ogłoszenia. Powierzenie obejmuje następujące czynności: przechowywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie.
 3. Pracodawca będąc administratorem danych osobowych ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Inzynio.

XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zastrzeżeniem stosowania się do przepisów dotyczących konsumentów, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Usługobiorców w serwisie Inzynio,
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim poprzez działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisu Inzynio lub czasowe przerwy w świadczeniu usług powstałe z przyczyn technicznych niezależnych od Usługodawcy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem serwisu Inzynio jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązujące stanowią inaczej.
 3. Sądami właściwymi dla sporów powstałych na gruncie umowy zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą są sądy powszechne znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej serwisu Inzynio. Wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu wymaga potwierdzenia przez zaznaczenie pola wyboru przy pierwszej wizycie w serwisie Inzynio po udostępnieniu przez Usługodawcę informacji o zmianie. Brak zgody będzie równoznaczny z rozwiązaniem umowy.
 6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.